• Agenda ALV 12 december

  Algemene Vergadering                                    
  Kantine Sportpark De Rien               
  Dinsdag 12 december 2023           
  Aanvang: 20:00 uur
   
  Agenda

  1. Opening 
  2. Ingekomen stukken en mededelingen 
  3. Notulen algemene vergadering van 30 mei 2023 (ter inzage: per mail / kantine)   
  4. Jaarverslag secretaris 2022/2023 (ter inzage: per mail / kantine) 
  5. Jaarverslag penningmeester 2022 /2023 en Begroting 2023/2024 (De financiële stukken kunnen vooraf worden ingezien bij penningmeester Tineke de Vries, afspraak maken via 06 – 22 46 33 28).
  6. Verslag kascommissie
  7. Verkiezing leden van de kascommissie
  8. Vaststelling van de contributies
  9. Stand van zaken diverse commissies
  10. Rondvraag
  11. Sluiting

                                                                                                                        
  Het Bestuur  

  Link naar verslag ALV 30 mei
  Link naar jaarverslag seizoen 2022-2023