• Agenda ALV, dinsdag 30 mei

  Algemene Vergadering                      

   

  Kantine Sportpark De Rien        

  Dinsdag 30 mei 2023     

  Aanvang: 20:00 uur

   

   

  Agenda

   

  1. Opening

   

  2. Ingekomen stukken en mededelingen

   

  3. Notulen Algemene Vergadering van 28 november 2022

      (ter inzage in de kantine)

   

  4. Benoeming bestuursleden

      Aftredend en herkiesbaar: Nerus Goinga, Joost van Grol en Henk Stoeten

      Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Lieuwe Bergstra          

      Het bestuur stelt hiervoor kandidaat: Tineke de Vries     

    

      (Tegen) kandidaten kunnen tot 30 mei 2023 (18.00 uur) worden gesteld bij de

      secretaris, Nerus Goinga. secretaris@cvvo.nl 

      De kandidaatstelling dient dan op grond van de statuten te geschieden door

      tenminste 3 leden.

          

   

  5. Fusie

   

  6. Stand van zaken commissies

      Communicatiecommissie, Sportlink / Digitale zaken, Technische zaken JC / JTC,

      Sponsorcommissie, Sportparkbeheer en Vrijwilligerscommissie

   

  7. Rondvraag

   

  8. Sluiting

   

  Het Bestuur