• ALV 28 mei 2024

  Algemene Vergadering

   

  Kantine Sportpark De Rien

  Dinsdag 28 mei 2024

  Aanvang 20:00 uur

   

  Agenda

   

  1.            Opening

   

  2.            Ingekomen stukken en mededelingen

   

  3.            Notulen Algemene vergadering van 12 december 2023

                  (ter inzage in de kantine)

   

  4.            Benoeming bestuursleden

  Aftredend en herkiesbaar: Floor Tuinstra en Tineke de Vries

  In de per 1 januari 2024 ontstane vacature stelt het bestuur kandidaat: Elly Blokland – Peters

   

  (Tegen)kandidaten kunnen tot 28 mei 2024 (18:00 uur) worden gesteld bij de secretaris, Nerus Goinga. secretaris@cvvo.nl  De kandidaatstelling dient dan op grond van de statuten te geschieden door tenminste 3 leden.

   

  5.            Enquête beleidsplan CVVO

   

  6.            Stand van zaken commissies

   

  7.            Rondvraag

   

  8.            Sluiting

   

  Het Bestuur       

   

  Link naar verslag ALV 12 december 2023