• ALV Donderdag 22 November

  Algemene Vergadering
  Kantine Sportpark De Rien
  Donderdag 22 november 2018
  Aanvang: 20:00 uur
   
  Agenda
   
  1.           Opening
  2.           Ingekomen stukken en mededelingen
  2a.         Bestuursverkiezing: tussentijds afgetreden Deborah van Asselt
                Het bestuur stelt kandidaat: Lieuwe Bergstra
                (Tegen) kandidaten kunnen tot 22 nov.2018 (18.00 uur) worden gesteld bij de secretaris, Nerus Goinga.
                De kandidaatstelling dient dan op grond van de statuten te geschieden door tenminste 3 leden.
  3.           Notulen algemene vergadering van 24 mei 2018 (ter inzage: per mail / kantine)   
  4.           Jaarverslag secretaris 2017/2018 (ter inzage: per mail / kantine)   
  5.           Jaarverslag penningmeester 2017 /2018 en Begroting 2018/2019
  6.           Verslag kascommissie
  7.           Verkiezing leden van de kascommissie
  8.           Vaststelling van de contributies
  9.           Stand van zaken fusie met v.v. Lemmer
  10.         Stand van zaken:
                Communicatie commissie          Sponsorcommissie
                Sportlink / Digitale zaken          Sportparkbeheer
                Technische zaken                      Vrijwilligers commissie
  11.         Rondvraag
  12.         Sluiting

  Het Bestuur