• ALV Donderdag 23 mei

  Donderdag 23 mei 2019

  Aanvang: 21:00 uur

  Kantine Sportpark De Rien

   

   

  AGENDA:

   

  1. Opening
   
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
   
  3. Notulen Algemene Vergadering van 22 november 2018
  (ter inzage in de kantine en de bestuurskamer)
   
  4. Benoeming bestuursleden
  Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar:
  Wim Brugman, Jan Dales en Frans Schoot
  Voor deze vacatures heeft het bestuur nog geen kandidaten.
  De taken van Jan Dales zullen buiten het bestuur worden vervuld.
  De algemene vergadering wordt verzocht voorstellen te doen. 
  (Tegen) kandidaten kunnen tot 23 mei 2018 (20.00 uur) worden gesteld bij de secretaris, 
  Nerus Goinga. De kandidaatstelling dient dan op grond van de statuten te geschieden door tenminste 3 leden.
  NB Het zittende bestuur blijft tot en met 30 juni a.s. gemachtigd lopende zaken af te handelen en zaken over te dragen aan de opvolgers.
   
  5. Jaarverslag penningmeester 2017 / 2018 en begroting 2018 / 2019
  (ter inzage bij de penningmeester Lieuwe Bergstra thuis op Steenloper 79 te Lemmer)
   
  6. Verslag kascommissie
   
  7. Stand van zaken commissies
  Communicatiecommissie, Sportlink / Digitale zaken, Technische zaken JC / JTC, Sponsorcommissie, Sportparkbeheer en Vrijwilligerscommissie

  8. Rondvraag
   
  9. Sluiting