• ALV Maandag 28 november

  Algemene Vergadering                                    

  Kantine Sportpark De Rien               

  Maandag 28 november 2022           

  Aanvang: 20:00 uur

   

  Agenda

   

  1.           Opening

   

  2.             Ingekomen stukken en mededelingen

   

  3.             Notulen algemene vergadering van 11 mei 2022 (ter inzage: per mail / kantine)   

   

  4.             Jaarverslag secretaris 2021/2022 (ter inzage: per mail / kantine)   

   

  5.              Jaarverslag penningmeester 2021 /2022 en Begroting 2022/2023

                  De financiële stukken kunnen vooraf worden ingezien bij penningmeester Lieuwe Bergstra.

                  Afspraak maken via 06 – 24 71 40 61.

   

  6.             Verslag kascommissie

   

  7.             Verkiezing leden van de kascommissie

   

  8.             Vaststelling van de contributies

   

  9.             Stand van zaken:                 

                  Voortgang fusie

                  Communicatie commissie

                  Sponsorcommissie

                  Sportparkbeheer

                  Sportzaken                           

                  Vrijwilligers commissie

   

  11.          Rondvraag

   

  12.          Sluiting                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  Het Bestuur