• Jeugdbestuur en JTC

  Jeugdbestuur en JTC:

  Wedstrijdsecretariaat Klein- en Grootveld;               Cor Koehoorn

  Ledenadministratie                                                Petra Boersma

  Coördinator jeugd-teams O7 t/m O9;                      Erik van de Zee 

  Coördinator  jeugd-teams JO10 t/m JO12;               Marjolein Bakker 

  (e-mail:jm.bakker96@kpnplanet.nl

  ZWH Coördinator                                                   Wybout Boersma

  Coördinator  vrouwen voetbal;                                Femke Berg

  Coördinator meiden voetbak                                   Ankie Kuipers

  Voorzitter JTC;                                                      Vacature

  Secretaris JTC-Kleinveld;                                        Johan Kok

  Secretaris JTC-Grootveld;                                       Thomas Noske

  Technisch lid JTC;                                                   Piet Meilema