• Jeugdbestuur en JTC

  Jeugdbestuur en JTC:

  Wedstrijdsecretariaat Klein- en Grootveld;               Cor Koehoorn

  Ledenadministratie                                                Petra Boersma

  Coördinator jeugd-teams O7 t/m O9;                      Marjolein Bakker  

  Coördinator  jeugd-teams JO10 t/m JO12;               Jolanda Visser-Bruinsma    

  (e-mail:jsvisserbruinsma@gmail.com)

  Coördinator  vrouwen voetbal;                                Femke Berg

  Voorzitter JTC;                                                      Frans Schoot

  Secretaris JTC-Kleinveld;                                        Johan Kok

  Secretaris JTC-Grootveld;                                       Thomas Noske

  Technisch lid JTC;                                                   Piet Meilema