• protocol-cameratoezicht

  Protocol camerabewaking bij v.v. C.V.V.O

   

  Het complex Sportpark de Rien wordt dagelijks bezocht door leden, bezoekers, vrijwilligers en leveranciers van C.V.V.O.

  De laatste jaren komt het helaas met enige regelmaat voor dat er bezittingen van de club, leden of bezoekers worden gestolen of vernield. Het bestuur vindt het noodzakelijk om middels cameratoezicht de belangen en de eigendommen van de vereniging, haar leden en bezoekers waar mogelijk te beschermen.

   

  In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de camera's, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal.

   

  Artikel 1, Doel van het cameratoezicht

  Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van de eigendommen van C.V.V.O. en de eigendommen van leden en bezoekers tegen diefstal en/of vernieling. Verder dient het cameratoezicht ter bescherming van de veiligheid van de aanwezigen op het complex.

   

  Artikel 2, Taken en verantwoordelijkheden

  Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van C.V.V.O. Het bestuurslid ‘Facilitair/Sportpark” voert het dagelijkse beheer over het systeem. Het bestuur kan een ander lid aanwijzen voor het dagelijks beheer van het systeem. Het bestuurslid draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan. Het bestuurslid stelt de beelden direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door het bestuur van C.V.V.O. Beelden worden niet aan derden, anders dan aan de officier van justitie of de politie, beschikbaar gesteld.

   

  Artikel 3, Privacy van bezoekers

  Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel Sportpark de Rien te beveiligen en daarmee geweld, diefstal en vernieling te voorkomen. 

  Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd middels een bord bij de hoofdingang.

  Bezoekers gaan met het betreden van het voetbalcomplex akkoord met het maken van beeldopnames. 

   

  Artikel 4, Inzage in opgenomen materiaal

  Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen opgesteld voor het inzien van beelden.

  Alleen het bestuur kan besluiten tot het inzien van camerabeelden. 

  Het is niet de intentie van C.V.V.O. om dit daadwerkelijk te doen. In principe vindt dit alleen plaats als er een calamiteit (d.w.z.  geweld, inbraak, vernieling, vermissing en/of diefstal van geld of goederen etc.) heeft plaatsgevonden.

  Indien leden, vrijwilligers, ouders en/of bezoekers gerichte aanleiding hebben om camerabeelden te laten raadplegen dan kunnen zij middels een email aan het bestuur privacy@cvvo.nl een verzoek indienen bij het bestuur van C.V.V.O of de vertrouwenscontactpersoon. 

  Bij het indienen van een aanvraag dient de betrokkene aan te geven waar, op welk tijdstip en in welke tijdsbestek de beelden zijn gemaakt. 

  Het bestuur van C.V.V.O. beslist binnen 5 werkdagen op een verzoek tot raadpleging van beeldmateriaal. 

   

  Artikel 5, Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden

  Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie. De persoon die de beelden in ontvangst neemt dient zich van tevoren te legitimeren. De persoon dient te tekenen voor ontvangst en integer gebruik van het beeldmateriaal

   

  Artikel 6, Het camerasysteem en de beveiliging

  Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. 

  Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera's die opnamen maken rondom het voetbalcomplex.

  Er worden geen opnames gemaakt in kleedkamers en toiletten. 

  Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats.

  De recorder staat opgesteld in een afgesloten verenigings-ruimte. Beelden kunnen via een beveiligde internetverbinding geraadpleegd worden. Het camerabewakingssysteem is voorzien van een wachtwoord, dat alleen bekend is bij het bestuur.

  De opnameapparatuur bewaart de beelden automatisch. De beelden worden, indien niet apart veiliggesteld vanwege redenen zoals in artikel 5 genoemd, iedere 14 dagen automatisch overschreven worden. Hierbij zullen de oudste opnames als eerste worden overschreven.

  Beelden van incidenten, die worden veiliggesteld, worden bewaard tot het incident is afgehandeld.

  Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie.

   

  Artikel 7, Informatieverstrekking

  Dit protocol zal via de website van C.V.V.O. worden gepubliceerd.

  Klachten aangaande de camerabeveiliging dienen schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur van C.V.V.O.