• Vrijwilligers

  C.V.V.O. wil een vereniging zijn met een goede sfeer en een groot gevoel van saamhorigheid, waar leden, ouders, supporters, donateurs, sponsoren en andere betrokkenen graag vertoeven. Op sportief gebied streeft de vereniging ernaar om met de selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau te spelen, terwijl voor de overige teams meer het spelplezier voorop staat. Voorts acht de vereniging het van groot belang om de jeugdafdeling uit te breiden en op een hoger plan te brengen. C.V.V.O. draait als vereniging op de inzet van vele vrijwilligers: spelers en speelsters, overige leden en betrokkenen, ouders van jeugdleden. Zoals veel andere sportverenigingen ondervindt ook C.V.V.O. dat het in toenemende mate lastig is om vrijwilligers te vinden voor de verschillende functies en taken binnen de vereniging. Een gevolg hiervan is dat de werkzaamheden die gedaan moeten worden op de schouders van steeds minder vrijwilligers zijn komen te rusten. Wil de continuïteit van de vereniging gewaarborgd blijven, dan zullen er meer mensen actief moeten worden als vrijwilliger. Natuurlijk zouden voor tal van taken betaalde krachten kunnen worden aangenomen, maar dit wordt om verschillende redenen (niet in de laatste plaats omdat dit een forse contributieverhoging met zich mee zou brengen) als onwenselijk en onhaalbaar beschouwd. Gelet op de groei die C.V.V.O. wil doormaken, het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben, wat het tot een lastige opgave maakt om vrijwilligers te vinden, en het feit dat de vereniging geen betaalde krachten wil en kan aannemen, is het bestuur tot de conclusie gekomen dat het noodzakelijk is het vrijwilligersbeleid binnen C.V.V.O. aan te scherpen en is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Je MAG lid worden van C.V.V.O., graag zelfs!
  • Je hebt dan RECHT op het spelen van wedstrijden en/of om te trainen op onze velden, maar
  • Je hebt ook de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van de vereniging

  De kern van het vrijwilligersbeleid is dat het vervullen van een vrijwilligerstaak binnen de vereniging verplicht wordt gesteld voor alle spelers of afgevaardigde als ouder, verzorger, familielid en/of buren etc. De prikkel die aan deze verplichting wordt verbonden is dat aan degenen, die geen vrijwilligerstaak willen vervullen, aan het begin van het seizoen een vrijwilligersbijdrage van € 60,00 in rekening zal worden gebracht. Deze bijdrage geldt per voetbalseizoen (periode 1 juli tot en met 30 juni).

   

  Voor alle vrijwilligers die op regelmatige basis activiteiten voor de vereniging verrichten zoals bijvoorbeeld trainen, lesgeven, coachen en begeleiden van kinderen/sporters zal het volgende beleid worden gehanteerd:

  - Het houden van een kennismakingsgesprek;
  - Het checken van referenties (b.v. vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt);
  - Het (laten) aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).
  Dit zal om de 5 jaar herhaald worden.
  - Indien een vrijwilliger nog geen lid is van CVVO, dan zal deze niet spelend lid worden (geen contributie verschuldigd) en daarmee onderworpen worden aan de tuchtrecht van de
  KNVB;
  - Het bekend maken en laten ondertekenen ten aanzien van de naleving van de
  “Gedragsregels van de KNVB & NOCNSF “.

   

   

   

   

  Voor alle vrijwilligers gelden de volgende gedragsregels:

  Een vrijwilliger

  Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.

  Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Neem ze bijvoorbeeld mee naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

  Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen. 

  Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthou je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik. 

  Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters  dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.

  Tast niemand in zijn waarde aan. Onthou je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

  Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthou je van grievende en/ of beledigende opmerkingen.

  Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

  Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.

  Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.

  Is voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

   

  Bovenstaande is gebaseerd op de gedragsregels zoals opgesteld door NOC NSF. Meer informatie hierover kan je vinden op de website van NOC NSF